ANBI-regels blijven veranderen!

De ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) is van belang voor bijv. de giftenaftrek, maar ook voor de schenk- en erfbelasting die instellingen moeten betalen als zij een erfstelling of gift krijgen of als zij een gift doen.

Algemeen nut: Verhoging percentage

De regels voor ANBI’s worden steeds strenger. Per 1 januari 2010 krijgt een instelling anbialleen nog een ANBI-status als zij “uitsluitend of nagenoeg uitsluitend” (voor minimaal 90%) het algemeen nut beoogt. Hiervoor was dit “slechts” 50%.

In verscheidene rechtszaken heeft dit hogere percentage al gevolgen gehad. Het bewijs van 90% algemeen nut is immers moeilijker te bewijzen dan 50%. Voorbeelden van uitspraken in rechtszaken waar dit bewijs onvoldoende was, zijn bijv. die van een “buitenspeel”stichting (Hof Amsterdam (nr. 12/00456) en van een harmonie (jeugdharmonie en percussiegroep) Rechtbank Breda (nr. 12/805, LJN BY1791).

Ook instellingen die de ANBI-status al hadden, kunnen door de scherpere eisen deze status weer kwijt raken.

Nazoeken ANBI-status

Op de site van de Belastingdienst kunt u nagaan welke instellingen een ANBI-status hebben. U krijgt dan de openbare gegevens van de ANBI te zien en de datum van ingang of beëindiging van de ANBI-status. ook staat vermeld of de ANBI is aangemerkt als een culturele ANBI.

Veranderingen per 1-1-2014

Vanaf 1 januari 2014 zal ook een internetadres worden weergegeven waar de informatie over de ANBI kan worden gevonden. Ook zal ten behoeve van de toepassing van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting een uniek nummer worden opgenomen, het zogenoemde Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN).

Voor stichtingen en verenigingen wordt dit het nummer dat toegekend wordt door de Kamer van Koophandel bij de inschrijving in het handelsregister.

De instelling die als ANBI geregistreerd wil blijven of worden moet vanaf 1 januari 2014 extra informatie publiceren. Dit kan op een eigen website, maar de informatie kan ook gepubliceerd worden op een site van de brancheorganisatie.

De te publiceren informatie bestaat uit gegevens waarover een ANBI volgens de civielrechtelijke dan wel fiscale regelgeving nu al moet beschikken, maar vanaf 1 januari 2014 moet deze informatie ook gepubliceerd worden. Het gaat om de volgende gegevens:

 • naam instelling;
 • het door de Kamer van Koophandel toegekende RSIN/fiscaal nummer;
 • de contactgegevens;
 • de doelstelling;
 • het beleidsplan;
 • de bestuurssamenstelling;
 • de namen van de bestuurders;
 • het beloningsbeleid;
 • een (beknopt) verslag van de uitgeoefende activiteiten;
 • de balans en de staat van baten en lasten.

Uitzonderingen op de nieuwe voorwaarden gelden voor:

 • Kerkgenootschappen die via een groepsbeschikking zijn aangewezen als ANBI, hiervoor gelden deze regels pas vanaf 1 januari 2016;
 • Kerkgenootschappen hoeven verder de namen van de bestuurders niet te publiceren;
 • Instellingen die een ontheffing hebben van de Belastingdienst hoeven de namen van de bestuurders niet te publiceren. Instellingen kunnen een ontheffing krijgen als de publicatie van de namen van de bestuurders voor hen of voor hun familie een gevaar vormt voor hun veiligheid.

Bron: Redactie FiscaalTotaal